Klinika Bat-Med jest "Ośrodkiem Medycznie Wspomaganej Prokreacji" Certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Facebook „BAT-MED” w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BAT-MED Monika Bator-Gregorczyk, ul. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka 4/6/8 26-600 Radom, NIP 796-246-84-02, REGON 140471142, nr telefonu 48 340 20 20, e-mail: rejestracja@bat-med.pl (dalej jako „BAT-MED”).

Inspektor ochrony danych osobowych

BAT-MED wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail iod@bat-med.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

BAT-MED przetwarza następujące dane osobowe w ramach prowadzonego funpage’a:

 • dane identyfikujące Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko),
 • zdjęcia profilowe,
 • innych zdjęcia, w szczególności związane z bieżącą działalnością Administratora,
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger.

 

Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a pod nazwą „BAT-MED” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd.

Dodatkowo Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności, jego usługach, promowania wydarzeń oraz bieżącymi zmianami w przepisach opieki zdrowotnej,
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze czy wiadomości,

Prowadzone przez Administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

BAT-MED może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych
w niniejszej informacji:

 • Facebook Ireland Ltd. na zasadach określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (https://www.facebook.com/about/privacy),
 • podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, jednakże wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z nimi zawartych.

 

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

 

 

 

BAT-MED zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne
, aby chronić Państwa dane osobowe.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przechowywane są przez okres obserwowania profilu przez Państwa.

 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, tj. gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacje dotyczące profilowania

W trakcie przetwarzanie danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH

OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BAT-MED Monika Bator-Gregorczyk, ul. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka 4/6/8 26-600 Radom, NIP 796-246-84-02, REGON 140471142, nr telefonu 48 340 20 20, e-mail: rejestracja@bat-med.pl (dalej jako „BAT-MED”).

Inspektor ochrony danych osobowych

BAT-MED wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail ido@bat-med.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BAT-MED w następujących celach:

 1. w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego

na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 1. na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych

 

Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i stanowi warunek rozpatrzenia oferty – niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy.

Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych celu określonym w lit b. jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych procesów

rekrutacyjnych.

 

BAT-MED zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne
, aby chronić Państwa dane osobowe.

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane.

 

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BAT-MED nie zamierza przekazywać dalej na zewnątrz Państwa danych w tym procesie, ani też do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH

OSOBOWYCH DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BAT-MED Monika Bator-Gregorczyk, ul. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka 4/6/8 26-600 Radom, NIP 796-246-84-02, REGON 140471142, nr telefonu 48 340 20 20, e-mail: rejestracja@bat-med.pl (dalej jako „BAT-MED”).

 

Inspektor ochrony danych osobowych

BAT-MED wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail ido@bat-med.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BAT-MED w następujących celach:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom i wszystkim osobom przebywającym na terenie obiektu BAT-MED,
 • ochrony tajemnic prawnie chronionych (art. 6 ust. 1 lit. d niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej).

Monitoring wizyjny obejmuje rejestrowanie obrazu przy pomocy zamontowanych kamer w pomieszczeniach: wejścia do obiektu (hol na parterze budynku) oraz rejestracji (na parterze budynku).

Materiały pozyskane w trakcie monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyżej wskazanym.

 

Odbiorcy danych osobowych

BAT-MED może przekazywać dane osobowe:

 • organom państwowym w zakresie wykonywanych zadań oraz przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne),

 

BAT-MED nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

BAT-MED zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne
, aby chronić Państwa dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres maksymalnie 30 dni kalendarzowych, po czym zostaną trwale usunięte.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Klinika przesłała dane osoby do innego administratora. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dotyczące profilowania

W trakcie przetwarzanie danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest BAT-MED Monika Bator-Gregorczyk, ul. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka 4/6/8 26-600 Radom, NIP 796-246-84-02, REGON 140471142, nr telefonu 48 340 20 20, e-mail: rejestracja@bat-med.pl (dalej jako „BAT-MED”).
Inspektor ochrony danych osobowych
BAT-MED wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail ido@bat-med.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

BAT-MED gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas świadczenia usług zdrowotnych (dane osobowe), w szczególności:
• Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), dane adresowe, numer PESEL, numer telefonu, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona rodziców, miejsce urodzenia, obywatelstwo, a przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz adres i numer telefonu przedstawicieli ustawowych a także imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz adres i numer telefonu osób upoważnionych przez pacjentów do dostępu do dokumentacji medycznej, dane zawarte w dokumentacji medycznej, wizerunek na potrzeby monitoringu.
• W przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Państwa dane osobowe są gromadzone przez BAT-MED w następujących celach:
• Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
• Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach aniżeli opisane w pkt. 2, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta.

BAT-MED może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych
w niniejszej informacji:
• Podmiotom, z którymi BAT-MED ma zawartą umowę o współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej BAT-MED umowy, realizacji obowiązków BAT-MED przewidzianych prawem, ochrony praw BAT-MED zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu BAT-MED w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych: w szczególności BAT-MED może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: organy administracji publicznej, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi doradcze w tym usługi prawne, usługi windykacyjne. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez BAT-MED umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez BAT-MED.
• Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
• Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom, organom władzy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych.

BAT-MED zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak
i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez BAT-MED i/lub Podmiot przetwarzający dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj.:
• Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
o dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
o dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
o zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
o skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
o skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
o dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
o Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić dostawcom usług IT, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców BAT-MED posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jako administrator Państwa danych osobowych, BAT-MED zapewnia Państwu prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

Godziny otwarcia:

pn. do pt.: 7-20
w soboty: 7-20

Kontakt:

ul. Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom
tel. 48 340 20 20
kom. 503 40 20 20
email: rejestracja@bat-med.pl
NIP: 796-246-84-02
REGON: 140471142

BAT-MED